You are currently viewing Trendi delovnega okolja v letu 2024

Trendi delovnega okolja v letu 2024

V hitro spreminjajočem se svetu, ki ga oblikuje tehnološki napredek in spremembe na trgu dela, se tudi dinamika zaposlovanja neprestano spreminja.

Portal Gallup je managerje različnih organizacij spraševal po spremembah, ki so jih njihove organizacije uvedle v letu 2023. Najpogostejši odgovori so bili (Wigert, 2023):

 • Zaposleni so dobili dodatne delovne odgovornosti (64%),
 • prišlo je do restrukturiranja timov (51%) in
 • zmanjšanja proračuna (42%).

Da bi vodje v letu 2024 lahko bolje podprli spreminjajočo se kulturo in potrebe zaposlenih, Gallup priporoča, da razmislijo o preoblikovanju in vpeljavi novih vodstvneih strategij, med katere sodita tudi spodbujanje »engagementa« in blaženje stresa (Wigert, 2023). S povečevanjem zahtev dela, ki niso del tradicionalnih metrik uspešnosti, pa Poynton in kolegi (2024) opozarjajo tudi na smiselnost reevaluacije slednjih. 

Leto 2024 bo zaznamovala vse večja vloga umetne inteligence. Višja kot je vključenost umetne inteligence v delovnem okolju, bolj pomembni postajata človeška domišljija in kreativnost. Svetovni ekonomski forum (World Economic Forum, 2023) prav radovednost, kreativno razmišljanje, empatijo in rezilientnost navaja kot trenutno najbolj cenjene sposobnosti zaposlenih. Te lastnosti bodo zaposlenim omogočile, da se bodo naučili uspešno sodelovati z umetno inteligenco in tako skupaj z njo oblikovali kompleksnejše, celovitejše in še bolj inovativne rešitve (Mallon idr., 2024). 

Mallon idr. navajajo, da so trenutno najbolj cenjene sposobnosti zaposlenih radovednost, kreativno razmišljanje, empatija in rezilientnost.

Turner (2024) za portal Gartner povzema devet ključnih trendov, ki bodo v prihajajočem letu oblikovali prihodnost delovnega okolja: 

 1. Kriza »stroškov dela« doseže točko preloma: Zaposleni, ki so več let delali od doma, se ne želijo vrniti nazaj v pisarno.
 2. Umetna inteligenca ustvarja in ne zmanjšuje priložnosti za delo: Kljub predvidevanjem, da bo umetna inteligenca povzročila zmanjšanje potrebe po zaposlenih, se zdi, da bo pravzaprav odprla nove možnosti in delovna mesta. 
 3. Štiridnevni delovni teden se iz nenavadnega spreminja v rutino: Kar 63 % kandidatov je “štiridnevni delovni teden” ocenilo kot možnost, ki bi jih najbolj pritegnila k zaposlitvi.
 4. Reševanje konfliktov med zaposlenimi je nova »must-have« spretnost vodij: Vodje, ki obvladujejo medosebne konflikte med zaposlenimi imajo na svoje organizacije velik pozitiven vpliv.
 5. Poskusi z umetno inteligenco bodo verjetno prinesli težke lekcije in stroške: Rezultati pridobljeni z umetno inteligenco imajo lahko napake, kar ustvarja večjo potrebo po upravljanju podatkov, nadzoru kakovosti in dobri presoji zaposlenih.
 6. Znanja in spretnosti nadomeščajo formalno izobrazbo: Zaradi zaostrenih razmer na trgu dela, organizacije rušijo “papirnati strop” in sprejemajo zaposlene z drugačno izobrazbo.
 7. Nova ugodnost za zaposlene postaja varstvo pred podnebnimi spremembami: Zaradi vse pogostejših podnebnih sprememb imajo organizacije priložnost, da oblikujejo bolj jasne načrte za prihodnost.
 8. Prizadevanja za raznolikost, pravičnost in vključenost se krepijo: Podjetja se bodo trudila, da takšni programi postanejo še bolj vpeti v organizacijo. 
 9. Zaradi sprememb na področju delovne sile, se karierni stereotipi rušijo: Višanje upokojitvene starosti, pogoste menjave kariere in različne netradicionalne vrste zaposlitev rušijo predpostavke na katerih temeljijo dosedanje strategije upravljanja s kadri. 

“Stereotipi o klasičnem poteku kariere in potrebni izobrazbi se rušijo, izrisuje se nova resničnost, ki hkrati odpira mnoge priložnosti. Da bi lahko te priložnosti izkoristili, bo potrebna visoka mera prilagodljivosti, ustvarjalnosti in odprtosti ter spretno povezovanje že utečenih praks z inovativnimi pristopi.”

Wigert (2023)

Kako uravnotežiti željo zaposlenih po delu od doma s potrebo podjetja po delu v živo?

Wigert in kolegi (2023) za Gallup so mnenja, da je prihodnost dela hibridna. Od leta 2019 do 2023 je viden trend znatnega povečanja hibridnega dela, ki je postalo najbolj razširjena oblika dela. Skoraj polovica zaposlenih, ki jim narava dela to omogoča, trenutno dela hibridno, večina zaposlenih in njihovih vodij pa v takšnem načinu dela prepoznava številne prednosti. 

Trajnostno poslovanje in aktivna skrb za ohranjanje dolgoživosti zaposlenih se prav tako kažeta kot vse bolj pomembna dejavnika. Velika večina (76%) vodij se zaveda pomena takšnih praks, hkrati pa le 10% vlaga znatne napore v njihovo implementaicjo (Cantrell idr., 2024). V letu 2024 je čas, da se besede spravi v dejanja, saj ti vidiki ne pomenijo le boljših izidov za zaposlene, teveč tudi boljše izide za podjetje (Poynton idr., 2024).

Pri tem je pomembno poudariti tudi vlogo zaupanja. Čeprav je zaupanje »lepilo«, ki organizacijo drži skupaj, trenutno le dobra petina zaposlenih v celoti zaupa svojim vodjem. Ob primernem vodenju pa bi ta odstotek lahko zrasel na 95%. Kako doseči to občudovanja vredno številko? Vodja mora v svojem delovanju združevati (McLain idr., 2023): 

 • jasno komunikacijo,
 • izražati navdih in samozavest glede prihodnosti podjetja ter
 • voditi zaposlene in podpirati spremembe.

V luči teh zahtev Wigert (2023) opozarja, da so tudi vodje postavljeni pred vse večje izzive. Da bi preprečili nadaljni upad njihovega blagostanja na delovnem mestu, je ključno, da se tudi njim nudi več podpore in se jih opolnomoči za vodenje v trenutnih razmerah. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na veliko mero prilagodljivosti, ustvarjalnosti in odprtosti ter spretno povezovanje že utečenih praks z inovativnimi pristopi. 


Viri:

Cantrell, S., Fisher, J., Stephane, J., Flynn, J., Fields., A. in Van Durme, Y. (2024). When people thrive, business thrives: The case for human sustainability. 2024 Global Human Trends, Deloitte.

Mallon, D., Scoble-Williams, N., Griffiths, M., Cantrell, S. In Zanza, M. (2024). What do organizations need most in a disruptem, boundarlyless age? More imagination. 2024 Global Human Trends, Deloitte.

McLain D. in Pendell, R. (2023). Why trust in leaders is faltering and how to gain it back. Gallup. https://www.gallup.com/workplace/473738/why-trust-leaders-faltering-gain-back.aspx

Poynton, S., Flyn , J., Eaton, K., Cantrell, S., Mallon, D. in Scoble-Williams, N. (2024). Thriving Beyons boundaries: Human performance in a boundaryless world. 2024 Global Human Trends, Deloitte.

Turner, J. (2024). 9 future od work trends for 2024. Gartner. https://www.gartner.com/en/articles/9-future-of-work-trends-for-2024

Wigert, B. (2023). 6 Workplace trends leaders should watch in 2024. Gallup. https://www.gallup.com/workplace/547283/workplace-trends-leaders-watch-2024.aspx

Wigert, B., Harter., J. in Agrawal, S. (2023). The future of the office has arrived: It’s hybrid. Gallup. https://www.gallup.com/workplace/511994/future-office-arrived-hybrid.aspx

World Economic Forum, The future of jobs report 2023, April 30, 2023. https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/