Svetovanje


Vzpostavitev sodobnih kadrovskih sistemov, procesov in orodij.

Za prilagajanje hitrim spremembam, je pomembno, da imajo organizacije vzpostavljene sodobne kadrovske sisteme, procese in orodja. Pri vodenju tovrstnih svetovalnih projektov sledimo naslednjim smernicam: “tailor-made” pristop (kreiranje prilagojenih rešitev), vključevanje različnih deležnikov (vodje, zaposleni, socialni partnerji) in celovita podpora (od zasnove do implementacije).

Kadrovska strategija


KADROVSKA FUNKCIJA KOT STRATEŠKI PARTNER

Kadrovska strategija je temelj za usmerjeno in sistematično delovanje kadrovske funkcije. Vključuje aktivnosti za realizacijo potenciala kadrov in s tem podpira uresničevanje vizije, strategije in poslovnih ciljev podjetja. S tem preobrazi kadrovsko funkcijo iz operativnega v strateškega partnerja.

V okviru priprave kadrovske strategije opredelimo strateške usmeritve, aktivnosti, merila za spremljanje, časovnico ter odgovorne osebe. Vsi našteti elementi so pomembni za dosledno implementacijo kadrovske strategije in spremljanje napredka.

Storitev vključuje:

Analiza obstoječega stanja

Priprava kadrovske strategije

Svetovanje pri implementaciji

Kadrovski sistemi


VZPOSTAVITEV AGILNIH KADROVSKIH SISTEMOV

Kadrovski sistemi v delovno okolje vnašajo strukturo in predvidljivost, kar je predpogoj za učinkovito delovanje zaposlenih in organizacije. Slednje lahko zagotovimo zgolj z vzpostavitvijo transparentnih, enostavnih in fleksibilnih kadrovskih sistemov, skladnih z zakonodajo. Kadrovske sisteme lahko razdelimo v dve skupini: a) sistemi, ki podpirajo osnovno, temeljno ureditev podjetja in b) sistemi, ki podpirajo razvoj zaposlenih.

Prenove se lotevamo celostno in sistematično (izdelamo projektni in komunikacijski načrt). Pri vzpostavitvi kadrovskih sistemov izhajamo iz analize trenutnega stanja, v okviru katere se seznanimo s potrebami in specifikami naročnika. V vseh projektnih fazah delujemo partnersko in vključujoče, saj s tem povečujemo verjetnost uspešne izvedbe projekta. Naročnika podpremo tudi v fazi implementacije, kar vključuje usposabljanja za uporabo sistemov in podporo pri digitalizaciji.

Naročnik se lahko v okviru projekta odloči za prenovo posameznega ali več kadrovskih sistemov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Temeljni kadrovski sistemi:

Notranja organizacija

Opredelitev sodobne organiziranosti, jasne delitve odgovornosti in pristojnosti.

Sistemizacija delovnih mest

Opredelitev fleksibilnih delovnih mest (katalog in opis).

Sistem plač in napredovanja

Vrednotenje delovnih mest, plačni razponi in umeščanje zaposlenih.

Simulacije novega plačnega sistema in finančnih vplivov na maso plač.

Proces in kriteriji vertikalnega ter horizontalnega napredovanja.

Sistem spremljanja delovne uspešnosti in nagrajevanja

Izbor metode spremljanja delovne uspešnosti.

Opredelitev nabora ključnih kazalnikov.

Simulacije finančnih vplivov prenovljenega sistema.

Sistemi razvoja kadrov:

Talent management

Sistem prepoznavanja talentov, ključnih, perspektivnih kadrov (kriteriji, proces).

Programi upravljanja s talenti, ključnimi, perspektivnimi kadri.

Sistem nasledstev

Sistem opredelitve ključnih delovnih mest (kriteriji, proces).

Sistem prepoznavanja potencialnih naslednikov.

Programi upravljanja z nasledniki.

Letni osebni pogovor

Opredelitev vsebine in procesa.

Usposabljanje vodij in zaposlenih za uporabo sistema.

Kompetenčni model

Izbor in vzpostavitev modela kompetenc.

Opredelitev načina ocenjevanja in razvoja kompetenc.

Drugo

Svetujemo pri zasnovi in vzpostavitvi drugih sistemov razvoja kadrov (npr. sistem mentorstev, sistem rotacij, interni prenos znanja, interni coaching itd.).

Delovnopravno svetovanje


SVETOVANJE PRI SOOČANJU S KADROVSKIMI IN DELOVNOPRAVNIMI IZZIVI

Neustrezno izpeljani delovnopravni postopki delodajalcu vzamejo ogromno nepotrebnega časa in lahko povzročijo veliko škodo. Strankam nudimo svetovalno in operativno podporo pri soočanju s kadrovskimi in delovnopravnimi izzivi, pri čemer upoštevamo različne vidike problematike in po potrebi opravimo dodatne preverbe. Pomembno nam je, da je rešitev skladna z zakonodajo in hkrati optimalna glede na naročnikove potrebe. Tovrstno sodelovanje lahko poteka v obliki mesečnega pavšala ali po vsakokratnem naročilu oz. porabi v skladu s potrebami naročnika.

Odlikuje nas hitra odzivnost, poznavanje zakonodaje in sodnih praks ter poglobljeno obravnavanje tematik. Strokovna področja, ki jih pokrivamo v okviru delovnopravnega svetovanja: vzpostavitev/revizija internih aktov in evidenc družbe ter pogodb o zaposlitvi, svetovanje glede delovnih razmerij v okviru delovnopravne in druge relevantne zakonodaje, zaposlovanje in napotitev tujcev, delo na domu, varstvo in zdravje pri delu, mobing na delovnem mestu, promocija zdravja pri delu, implementacija sprememb zakonodaje itd.

Storitev vključuje:

Reševanje kadrovskih in delovnopravnih vprašanj

Priprava dokumentov

Komunikacija z različnimi deležniki

Vaše sporočilo


Izpolnite obrazec (polja označena z * so obvezna) ali pa nas pokličite na spodaj navedeno številko. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

HRM One d.o.o.

Finžgarjeva ulica 4

1000 Ljubljana