Assessment


Celovita analiza posameznika in organizacij.

Assessment posameznika in organizacij izvajamo s standardiziranimi orodji in metodami, ki omogočajo objektiven uvid v način delovanja, prepoznavanje močnih področij in razvojnih priložnosti.

Assessment posameznika izvajamo za namen razvoja ali selekcije kadrov. Pridobljene informacije omogočajo samorefleksijo in razumevanje sebe, olajšajo presojo primernosti kandidata za delovno mesto in skladnosti z organizacijsko kulturo, oceno posameznikovega potenciala itd.

Assessment organizacije pa je usmerjen v načrtovanje smiselnih in prilagojenih ukrepov na nivoju celotne organizacije za izboljšanje trenutnega stanja. Implementacija tovrstnih ukrepov se odraža v višji motivaciji, zadovoljstvu in učinkovitosti zaposlenih.

Neurofeedback ocena


Revolucionarna nevro-znanstvena metoda, ki omogoča vpogled v miselno delovanje kandidatov

Revolucionarna nova storitev na področju Slovenije za assessment ljudi z metodo neurofeedback. S to metodo uporabljamo senzorje, ki jih pritrdimo na različne lokacije oz. referenčne točke na glavi, s katerimi merimo in opazujemo kortikalno električno aktivnost.

To aktivnost nato prevedemo v možganske valove. Ti valovi so različni glede na to, kako dobro oseba upravlja s stresom, kako dobro rešuje probleme in kako dobra je pod pritiskom. Prebrane možganske valove s pomočjo najnovejše tehnologije in izkušenih strokovnjakov s področja nevro-znanosti nato prevedemo v poročilo o možganski aktivnosti v delovnih situacijah.

Na ta način se izognemo pastem samo-poročanja in lažnih izjav in dobimo najbolj kredibilno oceno kandidata. Postopek je enostaven in popolnoma neboleč, mnogi pa so mnenja, da je izredno zanimiv.

Kontaktirajte nas in lahko vam pomagamo pridobiti popolni vpogled v miselno delovanje vaših kandidatov ali zaposlenih.

Storitev vključuje:

Profil možganskega delovanja

Strokovna utemeljitev ocene

Psihološko profiliranje


POGLOBLJENA ANALIZA POSAMEZNIKOVEGA NAČINA DELOVANJA S PSIHOMETRIČNIMI ORODJI

Psihološko profiliranje nam omogoča ugotavljanje značilnosti, v katerih je posameznik podoben ali različen od drugih. Psihološki profil vključuje informacije o posamezniku, ki niso vidne navzven, pomembno pa vplivajo na njegov način vedenja in odzivanja (npr. osebnostne značilnosti, vrednote, čustvena inteligentnost, motivacija, pojasnjevalni slog, sposobnosti itd.).

Za namen psihološkega profiliranja uporabljamo uveljavljene, zanesljive in standardizirane psihodiagnostične teste in vprašalnike, ki smo jih razvili v podjetju HRM d.o.o. ali pa so dostopni in preverjeni na slovenskem trgu. Nabor testov oz. vprašalnikov prilagodimo potrebam presoje.

Z uporabo psihometričnih orodij pridobimo objektivno informacijo, ki nam omogoča primerjavo med različnimi posamezniki.

Ne glede na namen izvedbe psihološkega profiliranja (selekcijski ali razvojni), posameznika vedno seznanimo z rezultati. Za naročnika pripravimo pisno poročilo, predstavitev poročila in svetovanje.

Storitev vključuje:

Profil osebnosti

Profil motivacije

Profil sposobnosti

Ocena kompetenc


INDIVIDUALNA IZVEDBA PRESOJE STOPNJE RAZVITOSTI KOMPETENC Z METODO VEDENJSKEGA INTERVJUJA

Vedenjski intervju je tehnika, s katero posameznika usmerimo k opisovanju preteklih izkušenj, načinov odzivanja in razmišljanja. Osnovna predpostavka vedenjskega intervjuja je, da na podlagi posameznikovega načina delovanja v preteklosti in načina razmišljanja sklepamo na stopnjo razvitosti kompetenc.

Pred izvedbo intervjuja z naročnikom uskladimo nabor kompetenc, ki jih je smiselno vključiti v presojo. Specializirani smo predvsem za presojo vodstvenih kompetenc in vodstvenega potenciala.

Izvedba vedenjskega intervjuja poteka individualno, prisotna sta dva svetovalca iz podjetja HRM d.o.o. Uporabljamo standardizirana in strokovno utemeljena vprašanja, kar omogoča objektivno presojo posameznikovih kompetenc in primerljive ocene. Za vsako kompetenco podamo strokovno oceno in utemeljitev stopnje razvitosti.

Posamezniku, vključenemu v presojo, zagotovimo povratno informacijo, za naročnika pa pripravimo pisno poročilo,predstavitev poročila in svetovanje. Za poglobljen uvid v posameznikov način delovanja priporočamo, da se ocena kompetenc kombinira s psihološkim profiliranjem.

Storitev vključuje:

Oceno stopnje razvitosti kompetenc

Strokovno utemeljitev ocene

Ocenjevalni center


SKUPINSKA IZVEDBA PRESOJE STOPNJE RAZVITOSTI KOMPETENC

Ocenjevalni center je sistematičen ocenjevalni proces, v okviru katerega udeleženci sodelujejo pri reševanju vnaprej pripravljenih nalog in simulacijah (npr. igra vlog, skupinske naloge, simulacija pogajanj, analiza primera itd.). Pri tem jih opazuje tim izurjenih ocenjevalcev, ki na podlagi njihovih pristopov, strategij reševanja in vedenja izdela oceno njihovih kompetenc.

Število ocenjevalcev in trajanje izvedbe je odvisno od števila ocenjevanih kompetenc in števila udeležencev. Izvedbo zagotovimo na lokaciji naročnika ali v prostorih našega podjetja.

Izvedba ocenjevalnega centra poteka v skupini od 5 do 15 udeležencev. Objektivnost zagotovimo s prisotnostjo večjega števila ocenjevalcev in vnaprej pripravljenih, standardiziranih indikatorjev, na podlagi katerih podamo utemeljeno oceno, ki omogoča primerjavo med udeleženci. Za vsako kompetenco podamo strokovno oceno in utemeljitev stopnje razvitosti.

Pred izvedbo ocenjevalnega centra z naročnikom uskladimo nabor kompetenc, ki jih je smiselno vključiti v presojo. Vsem udeležencem zagotovimo povratno informacijo, za naročnika pripravimo pisno poročilo, sledi predstavitev poročila in svetovanje. Za poglobljen uvid v posameznikov način delovanja priporočamo, da se izvedba ocenjevalnega centra kombinira s psihološkim profiliranjem.

Storitev vključuje:

Oceno stopnje razvitosti kompetenc

Strokovno utemeljitev ocene

Organizacijska klima, zadovoljstvo in zavzetost


VZPOSTAVITEV SPODBUDNEGA DELOVNEGA OKOLJA NA OSNOVI ANALIZE TRENUTNEGA STANJA

Organizacijska klima, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih delujejo kot močne sile, ki določajo vedenja, motivacijo in čustveno doživljanje zaposlenih ter vplivajo na njihovo učinkovitost pri delu. Naročniku nudimo podporo in svetovanje v vseh fazah projekta: pri načrtovanju, izvedbi merjenja in nadaljnjih korakih. Za naročnika pripravimo tudi komunikacijski načrt za pravočasno in ustrezno komunikacijo projekta znotraj organizacije.

Pri načrtovanju in izvedbi merjenja upoštevamo potrebe naročnika. Pred pričetkom merjenja naročniku svetujemo in z njim uskladimo vsebino vprašalnika, način merjenja in strukturo priprave poročil. Naročnik se lahko odloči za standardno obliko vprašalnika ali prilagoditev trditev skladno z namenom merjenja. Omogočamo zbiranje podatkov z metodo papir/svinčnik ali spletno izvedbo.

Organizacijska klima se nanaša na psihološko ozračje v organizaciji, kot ga zaznavajo njeni zaposleni. Zadovoljstvo je čustvena reakcija zaposlenega, ki izhaja iz njegovega zaznavanja dela in delovnega okolja. Zavzetost je pozitivno, izpolnjujoče, z delom povezano stanje, ki ga opisujemo kot vitalnost, predanost in vpetost. Priporočamo, da se v merjenje vključi vsa navedena področja, v skladu z željami naročnika pa se lahko vključijo tudi samo posamezna. 

Poročila, ki jih pripravimo, so prijazna bralcu in usmerjena v prepoznavanje priložnosti za izboljšave. Na osnovi poglobljene analize trenutnega stanja zasnujemo predlog ukrepov, usmerjenih v dodatno krepitev močnih področij in vpeljavo sprememb oz. izboljšav na področjih, ki so zaznana kot šibke točke. Ob zaključku projekta predstavimo poročilo in naročniku svetujemo glede nadaljnjih ukrepov.

Storitev vključuje:

Opredelitev vsebine in načina merjenja

Izvedbo merjenja

Pripravo poročil s predlogi ukrepov

Predstavitev poročil in svetovanje

Organizacijska kultura in vrednote


VZPOSTAVITEV SKUPNE IDENTITETE IN NORM DELOVANJA ORGANIZACIJE

Organizacijska kultura je celovit sistem prepričanj, pričakovanj, pristopov, nenapisanih norm in vrednot, ki vplivajo na način vedenja zaposlenih. V organizacijah z ustrezno in jasno organizacijsko kulturo zaposleni vedo, kakšno vedenje in odzivanje se od njih pričakuje, posledično se počutijo varnejše. V kolikor se identificirajo z načinom delovanja in vrednotami organizacije pa imajo višji občutek pripadnosti. Slednje se odraža v večji učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih in organizacije. 

Naročniku nudimo podporo in svetovanje v vseh fazah projekta: pri načrtovanju, izvedbi merjenja in nadaljnjih korakih. Za naročnika pripravimo tudi komunikacijski načrt za pravočasno in ustrezno komunikacijo projekta znotraj organizacije. V okviru izvedbe projekta upoštevamo potrebe naročnika, kar vključuje prilagoditev vsebine vprašalnikov in načina zbiranja podatkov. V izvedbo projekta v največji možni meri vključujemo zaposlene, ki so soustvarjalci želene organizacijske kulture.

Ne glede na to, ali se načrtno ukvarjamo z organizacijsko kulturo ali ne, organizacijska kultura v organizaciji obstaja. Z načrtnim ukvarjanjem z organizacijsko kulturo pa lahko spodbudimo spremembe in zagotovimo njen razvoj v smeri, ki si jo želimo. S pomočjo merjenja organizacijske kulture analiziramo trenutno stanje in prepoznamo področja, na katerih si zaposleni želijo spremembe (identificiramo vrzeli med trenutno in želeno kulturo). Na podlagi merjenja ugotovimo, kateri elementi organizacijske kulture so bolj tradicionalni in kateri sodobni, katere vrednote so trenutno najbolj prisotne ter kaj je potrebno spremeniti za bolj optimalno delovanje.

Naročnik se lahko odloči zgolj za merjenje organizacijske kulture in vrednot, ki vključuje poglobljeno analizo vrzeli med trenutnim in želenim stanjem. Ponudimo pa mu lahko tudi svetovanje in podporo pri preobrazbi organizacijske kulture (npr. opredelitev vrednot, akcijskih načrtov za implementacijo želenih sprememb, vzpostavitev sistema internih ambasadorjev organizacijske kulture in vrednot, integracijo želene organizacijske kulture in vrednot v obstoječe kadrovske sisteme itd.).

Storitev vključuje:

Opredelitev vsebine in načina merjenja

Izvedbo merjenja

Poročilo o vrzelih med trenutnim in želenim stanjem

Svetovanje pri preobrazbi organizacijske kulture

Trajnostni razvoj zaposlenih:

Mindset, Wellbeing, Opportunities


URESNIČEVANJE POTENCIALA ZAPOSLENIH V TRAJNOSTNO USMERJENIH ORGANIZACIJAH

Človeški potencial je sposobnost posameznika, da se razvija, izpopolnjuje in je uspešen v okolju, v katerem deluje. K razvoju človeškega potenciala vplivajo trije sklopi dejavnikov, ki smo jih skupaj s strokovnjaki in raziskovalci preučili in razvili znotraj naše hčerinske družbe Beep Institute, razvoj človeškega potenciala, d.o.o., in sicer:

  • MINDSET - razvojno usmerjen način mišljenja;
  • WELLBEING - skrb za zdravje in splošno dobro počutje;
  • OPPORTUNITIES - ustrezni pogoji in priložnosti v okolju.

Pri izvedbi merjenja naročnikom nudimo podporo in svetovanje v vseh fazah projekta: pri načrtovanju, izvedbi merjenja in nadaljnjih korakih. Za naročnika pripravimo tudi komunikacijski načrt za pravočasno in ustrezno komunikacijo projekta znotraj organizacije.

V okviru izvedbe projekta upoštevamo potrebe naročnika, kar vključuje prilagoditev vsebine vprašalnikov in načina zbiranja podatkov. V izvedbo projekta v največji možni meri vključujemo zaposlene, ki so soustvarjalci želene organizacijske kulture.

Podjetja in organizacije, kjer zaposleni izpolnjujejo svoj potencial, so trajnostno usmerjena in aktivno spodbujajo razvojno usmerjen način mišljenja, skrb za zdravje in dobro počutje kot tudi ustrezne delovne pogoje in priložnosti v okolju. To počnejo na način, da sistematično identificirajo, razvijajo in uresničujejo potencial zaposlenih in so na pravi poti k zagotavljanju dolgoročno uspešnega poslovanja.

K dejavnikom, ki vplivajo na razvoj človeškega potenciala pristopamo celostno, in sicer tako, da nudimo naročnikom tako metriko, ki meri, kako uresničujejo potencial zaposlenih, kot tudi vsebine ter izobraževanja za razvoj posamezih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj ljudi.

Ne glede na to, ali se načrtno ukvarjamo s trajnostnim razvojem potenciala ljudi v podjetju ali ne, je človeški potencial pomemben sestavni del vsakega delodajalca.

Z načrtnim ukvarjanjem s človeškim potencialom ljudi pa lahko spodbudimo spremembe in zagotovimo njegov razvoj v smeri, ki si ga želimo. S pomočjo merjenja človeškega potenciala analiziramo trenutno stanje in prepoznamo področja, na katerih zaposleni želijo spremembe (identificiramo vrzeli med trenutnim in želenim stanjem). Na podlagi merjenja ugotovimo, kateri dejavniki uresničevanja človeškega potenciala so pri delodajalcu boljše razviti in kateri manj ter kaj je potrebno spremeniti za optimalno izpolnjevanje potenciala zaposlenih.

Naročnik se lahko odloči zgolj za merjenje človeškega potenciala, kar vključuje poglobljeno analizo vrzeli med trenutnim in želenim stanjem. Ponudimo pa mu lahko tudi svetovanje (uvedba ukrepov za boljše uresničevanje potenciala ljudi v podjetje) in podporo pri izboljšanju in razvoju ljudi (npr. dostop do online platforme Beep Boost za celostno skrb zase).

Storitev vključuje:

Opredelitev vsebine in načina merjenja

Izvedbo merjenja

Poročilo o vrzelih med trenutnim in želenim stanjem

Svetovanje pri boljšem uresničevanju potenciala ljudi

Vaše sporočilo


Izpolnite obrazec (polja označena z * so obvezna) ali pa nas pokličite na spodaj navedeno številko.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

HRM One d.o.o.

Finžgarjeva ulica 4

1000 Ljubljana